homozigoto

Traduções

homozigoto

homozygot

homozigoto

homozygote