Ajanotar-se

Ajanotar-se

, v. p. Tornar-se janota.