Anachronizar

Anachronizar

,
v. t.
Referir, commetendo anachronismo.
(Do gr. ana + khronizein)