Anthropológico

Anthropológico

, adj. Relativo á anthropologia.