Anthropologista

Anthropologista

,
f.
Professor ou tratadista de anthropologia.