Anthropomorphia

Anthropomorphia

,
f.
Qualidade de anthropomorpho.