Anthropotherapia

Anthropotherapia

,
f.
Therapêutica das doenças humanas.