Antipathizar

Antipathizar

, v. i. Sentir antipathia.