Apalear

Apalear

,
v. t. Des.
Bater com pau.
Fustigar.
Espancar.
(Do lat. palus)