Apantufar-se

Apantufar-se

, v. p. Calçar pantufos.