Assarapantar

Assarapantar

,
v. t. Pop.
Espantar; assustar.
Atrapalhar.