Boi-gordo

Boi-gordo

, m. Planta leguminosa do Brasil.