Calemburar

Calemburar

, v. i. Fazer calembures. Cf. Castilho, Sabichonas, 120.