Chlorethylizar

Chlorethylizar

, v. t. Anesthesiar pelo chlorethylo.