Chouto

Chouto

,
m.
Trote miúdo e incômmodo.
(De choutar)