Chupitar

Chupitar

, v. t. Chupar devagarinho, repetidas vezes.