Craspedosomo

Craspedosomo

, ()
m.
Gênero de insectos myriápodes.
(Do gr. kraspedon + soma)