Dacryoblennorrheia

Dacryoblennorrheia

, f. Med. Corrimento mucoso das lágrimas.