Disorexia

Disorexia

, (csi)
f.
Falta de apetite.