Dolichocephalia

Dolichocephalia

, (co)
f.
Estado de dolichocéphalo.