Encarapitar

Encarapitar

, v. t. (V. encarrapitar)