Encephalorrhagia

Encephalorrhagia

, f. Med. Hemorrhagia cerebral.