Enchavetar

Enchavetar

, v. t. Segurar com chaveta.