Enfrenesiar

Enfrenesiar

,
v. t.
Causar frenesi a.
Impacientar.