Engastalhar

Engastalhar

, v. t. Apertar com gastalho; travar.