Epexegese

Epexegese

, (esé)
f.
Figura grammatical, o mesmo que opposição.
(Lat. epexegesis)