Epiteliomatoso

Epiteliomatoso

,
adj.
Que, sofre epitelioma.
Que é da natureza do epitelioma.