Epitheliomatoso

Epitheliomatoso

,
adj.
Que, soffre epithelioma.
Que é da natureza do epithelioma.