Epitomar

Epitomar

,
v. t.
Converter em epítome.
Resumir.
Epilogar.