Esbilhotar

Esbilhotar

, v. t. (e der.) Bras. do N. (V. bisbilhotar, etc.)