Esplanchnográphico

Esplanchnográphico

,
adj.
Relativo a esplanchnographia.