Estomatológico

Estomatológico

,
adj.
Relativo a estomatologia.