Ethnométrico

Ethnométrico

, adj. Relativo a ethnometria.