Europeia

Europeia

, (fem. de europeu)
Traduções

Europeia

European