Extremadela

Extremadela

, f. (pon.) (V. estremadela)