Feldspáthico

Feldspáthico

, adj. Que tem feldspatho.