Garavetar

Garavetar

,
v. i.
Colhêr gravetos.
Apanhar lenha miúda.