Grã-Bretanha

Traduções

Grã-Bretanha

Great Britain, Britain

Grã-Bretanha

Grande-Bretagne

Grã-Bretanha

Storbritannia

Grã-Bretanha

Británie, Velká Británie

Grã-Bretanha

Storbritannien

Grã-Bretanha

Großbritannien

Grã-Bretanha

Bretaña, Gran Bretaña

Grã-Bretanha

Britannia, Iso-Britannia

Grã-Bretanha

Britanija, Velika Britanija

Grã-Bretanha

Gran Bretagna

Grã-Bretanha

グレートブリテン, 英国

Grã-Bretanha

영국

Grã-Bretanha

Groot-Brittannië

Grã-Bretanha

Storbritannien

Grã-Bretanha

ประเทศสหราชอาณาจักร, ประเทศสหราชอาณาจักรอังกฤษ

Grã-Bretanha

İngiltere

Grã-Bretanha

nước Anh, Vương Quốc Anh

Grã-Bretanha

英国