Hiperemiar

Hiperemiar

, v. t. Causar hiperemia em.