Hispanhol

Hispanhol

, m. (e der.) (V. espanhol, etc.)