Hydrophytológico

Hydrophytológico

,
adj.
Relativo á hydrophytologia.