Ichthyológico

Ichthyológico

, adj. Relativo á ichthyologia.