Idiopáthico

Idiopáthico

, adj. Relativo á idiopathia.