Indiano

Indiano

,
adj.
Relativo á Índia.
M.
Aquêlle que é natural da Índia.
(Lat. indianus)
Traduções

Indiano

Indian

Indiano

indio

Indiano

Ind, indický

Indiano

inder, indisk

Indiano

intialainen

Indiano

indien

Indiano

Indijac, indijski

Indiano

indiano

Indiano

インドの, インド人

Indiano

인도 사람, 인도의

Indiano

inder, indisk

Indiano

indier, indisk

Indiano

เกี่ยวกับชาวอินเดีย, ชาวอินเดีย

Indiano

Hint, Hintli

Indiano

người Ấn Độ, thuộc nước/người/tiếng Ấn Độ