Iriz

Iriz

, m. Bras. Epiphytia, peculiar ao cafezeiro.