Irrevogabilidade

Irrevogabilidade

,
f.
Qualidade de irrevogável.