Lancetar

Lancetar

, v. t. Ferir com lanceia; esvurmar: lancetar um tumor.