Metallográphico

Metallográphico

, adj. Relativo á metallographia.