Milagrento

Milagrento

, adj. Chul. O mesmo que milagreiro.