Mithográphico

Mithográphico

, adj. Relativo á mithographia.